en-USsq-AL

Happy Blogging

EmailSystems

Issues with Microsoft Exchange 2010 migration to 2013

Below the best article, that I've been able to find regarding this solution.

http://msexchangeguru.com/2013/05/10/exchange2013-migration/

We've faced some problems by the migration of Exchange 2010 to Exchange 2013. By following the article above, you'll be able to get the migration done, but keep the following points in mind, in case you'll face any problems:

1. Both servers need to have exactly the same authentication settings enabled. This one solved a lot of problems for us. Please check or set following the settings:

[PS] C:\Windows\system32>Get-OutlookAnywhere | Set-OutlookAnywhere -IISAuthenticationMethods: Basic, ntlm
[PS] C:\Windows\system32>Get-OutlookAnywhere | fl
//this attributes must be exactly the same on both server 2010 and 2013 (check carefully)
ExternalClientAuthenticationMethod : Ntlm
InternalClientAuthenticationMethod : Ntlm
IISAuthenticationMethods           : {Basic, Ntlm}
XropUrl                            :
ExternalClientsRequireSsl          : True
InternalClientsRequireSsl          :  False

2. If you face any problems with the Activesync by Android  mobile devices, then "Just disable password request in the mobile policy settings!"

3. If you face any problems with the move of the Arbitration mailboxes or the Rooms, then just follow the instructions from the Microsoft link:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn249849(v=exchg.150).aspx

Check first what mailboxes are where: Get-Mailbox -Arbitration | FL Name,DisplayName,ServerName,Database,AdminDisplayVersion and Get-mailbox -server <Exch2010>| where{$_.recipienttype -like "*room*"}

Move the mailboxes: Get-Mailbox -Arbitration -Identity "SystemMailbox{e0dc1c29-89c3-4034-b678-e6c29d823ed9}" | New-MoveRequest -TargetDatabase "exchange 2013 database"

**The rest should work without problems by just following the steps in the exchange guru article (incl. the links in the article).

Total: 0 Comment(s)

ITIRANA® | UDHEZUES MBI PERDORIMIN E SIGURT TE INTERNETIT

ITirana® është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë tuaj dhe zhvillimin e teknologjisë që ju jep përvojën më të fuqishme dhe të sigurt në internet.

1.Si të mbroni faqen tuaj te browser

Caktivizimi i plugin-eve dhe extension-ave te pasigurt. Plugin-et dhe extension-at zgjerojnë sipërfaqen e sulmit të persoruesit dhe u sigurojnë shitësve të programeve akses në informacionin e ndjeshëm të perdoruesit. Administratorët duhet të marrin në konsideratë me kujdes rreziqet që lidhen me secilin plugin dhe extension të instaluara në mjedisin e tyre. Perdoruesit gjithashtu duhet të çaktivizojnë ekzekutimin automatik të plugin dhe të heqin të gjitha plugin-et e panevojshme. Në vend se ekzekutimit automatik, perdoruesit duhet të kërkojnë konfirmimin manual të ekzekutimit.

2. Si të mbroni komjuterin tuaj

Mbajini të gjitha programet kompjuterike (duke përfshirë edhe browser-in tuaj) në përditësim automatik. Përdorni firewall, antivirus, antispam, antispyware, apo software të tjera për mbrojtjen e lundrimit tuaj në rrjet. Vendosni fjalëkalime për të mbrojtur lidhjen tuaj wireless në shtëpi.

3. Si të mbroni të dhënat tuaja personale ndaj sulmeve me anë të email

Mendoni përpara se të bashkëngjitni skedarë a foto, apo të klikoni mbi një link në një e-mail; në qoftë se ju nuk i njihni dërguesit, ata mund të jenë të rremë.Përpara se të vendosni të dhënat tuaja, shikoni për shenja të sigurisë që një Web faqe mund të ketë; Web https ("s", e siguruar) dhe një dryn të mbyllur ( ) afërndenjës. Asnjëherë mos jepni të dhënat tuaja në përgjigje të një e-maili, apo sms-je. hikoni me kujdes mesazhet alarmuese, mesazhet gabim dhe/ose me gabime gramatikore, mesazhet me kërkesa për të dhënat tuaja personale, si numra llogarie, kartë krediti etj.

4. Krijoni fjalëkalim të fortë dhe mbajeni atë të fshehtë

Krijoni fjalëkalim me të paktën tetë karaktere (sa më i gjatë, aq më i mirë) dhe përfshini në të gërma të mëdha dhe të vogla, numra dhe simbole. Mos përdorni të njëjtin fjalëkalim për cdo akses.

5. Përdorimi i sigurt i rrjeteve sociale

Mosha minimale për t’u regjistruar në një rrjet social, siç është “Facebook”, apo “Messenger”, është mbi 13 vjeç. Shikoni për mundësinë “Rregullo privatësinë” në Facebook dhe Twitter, për të menaxhuar se cilët mund të shohin profilin tuaj. Kontrolloni se si njerëzit mund t’ju kërkojnë në rrjet dhe të bëjnë komente. Gjithashtu, mësoni se si mund të bllokoni hyrjet e padëshiruara. Mos postoni çdo gjë që ju mendoni. Përzgjidhni me kujdes pranimin e miqve të rinj, si dhe rishikoni periodikisht se çfarë miqtë publikojnë në lidhje me ju.