Happy Blogging

EmailSystems

Issues with Microsoft Exchange 2010 migration to 2013

Below the best article, that I've been able to find regarding this solution.

http://msexchangeguru.com/2013/05/10/exchange2013-migration/

We've faced some problems by the migration of Exchange 2010 to Exchange 2013. By following the article above, you'll be able to get the migration done, but keep the following points in mind, in case you'll face any problems:

1. Both servers need to have exactly the same authentication settings enabled. This one solved a lot of problems for us. Please check or set following the settings:

[PS] C:\Windows\system32>Get-OutlookAnywhere | Set-OutlookAnywhere -IISAuthenticationMethods: Basic, ntlm
[PS] C:\Windows\system32>Get-OutlookAnywhere | fl
//this attributes must be exactly the same on both server 2010 and 2013 (check carefully)
ExternalClientAuthenticationMethod : Ntlm
InternalClientAuthenticationMethod : Ntlm
IISAuthenticationMethods           : {Basic, Ntlm}
XropUrl                            :
ExternalClientsRequireSsl          : True
InternalClientsRequireSsl          :  False

2. If you face any problems with the Activesync by Android  mobile devices, then "Just disable password request in the mobile policy settings!"

3. If you face any problems with the move of the Arbitration mailboxes or the Rooms, then just follow the instructions from the Microsoft link:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn249849(v=exchg.150).aspx

Check first what mailboxes are where: Get-Mailbox -Arbitration | FL Name,DisplayName,ServerName,Database,AdminDisplayVersion and Get-mailbox -server <Exch2010>| where{$_.recipienttype -like "*room*"}

Move the mailboxes: Get-Mailbox -Arbitration -Identity "SystemMailbox{e0dc1c29-89c3-4034-b678-e6c29d823ed9}" | New-MoveRequest -TargetDatabase "exchange 2013 database"

**The rest should work without problems by just following the steps in the exchange guru article (incl. the links in the article).

Total: 0 Comment(s)

MASAT PËR SIGURINË E RRJETIT DHE SHËRBIMIT                                                                                                                     Tiranë: 10. 01. 2021

 

PAJISJET DHE SIGURIA E SISTEMIT

Kompania ITirana Shpk është e fokusuar në mbrojtjen e të dhënave dhe interesave të përdoruesve të shërbimeve të kontraktuara nga ana e saj. ITirana ofron impenjimin nga ana e saj për implementimin dhe sigurinë sa më të lartë në ruajtjen e këtyre informacioneve në mënyrë që:

  1. Te sigurojë që të dhënat personale të përdoruesve të jenë të aksesueshme vetëm nga personeli i autorizuar për qëllime ligjore të autorizuara. Ne kompanine ITirana SHPK keto te dhena ruhen dhe vetem nje pjese shume e vogel e personelit te autorizuar ka akses perdorimi per qellime ligjore kontraktule.
  2. të mbrojnë të dhënat personale të ruajtura ose të transmetuara nga aksidentet apo nga shkatërrimi i kundërligjshëm, humbja ose ndryshimi aksidental dhe ruajtja, përpunimi, aksesi apo zbilimi i paautorizuar ose i jashtëligjshëm. Te dhenat e perdoruesve te sherbimeve te kompanise jane ruajtur dhe jane bere backup per te minimizuar humbjen dhe rrjedhjen e infromacionit.
  3. të sigurojnë implementimin e politikave të sigurisë, lidhur me përpunimin e të dhënave personale.

Kompania ITirana zbaton sigurine e saj logjike dhe fizike per te gjitha informacionet bazuar ne rregulloret e AKEP. Kompania ITirana ka te instaluar ne rrjetin e saj Firewall per te mbrojtur rrjetin e saj te brendshem nga sulmet e jashtme nga internetit si dhe nga rrjedhja e infrormacionit ne internet. Kompania ITirana ka te instaluar ne infrastrukturen e saj Core Cisco Router 7600 i cili ka module shtese per filtrimin e trafikut sulmeve nga jashte.Per te gjithe klientet e kompanise ITirana aplikohet siguria ne cdo VLAN te dedikuar ne rastin e sherbimit transmetimit te te dhenave si dhe ne rastin e sherbimit internet, siguria ne VLAN e dedikuar dhe IP Addrese per secilin klient me vete. Konfigurimi i sherbimit per cdo klient te kompanise, sherbim transemtimi te dhena, sherbim i dedikuar ne internet, hostim mail dhe web ka proceduren e vete te sigurise fizike dhe logjike per mbrojtjen e informaionit. Siguria fizike ka te beje me sigurimin e pajisjeve te kompanise qe te mos aksesohen nga palet e treta, fikje per te githa portat e paperdorura si dhe etiketimi me emrin e perdouesit.

Lexo më shumë

Ju lutem gjeni me poshtë Treguesit e Cilësisë së shërbimit: