Happy Blogging

DNNDotNetDevelopmentPlatforms

DNN error after upgrade from 7.03 to 8.04

By upgrading one of our customer's DNN application, we got this error by loading the successfully upgraded site skin:

System.Web.HttpParseException: Could not load type 'DotNetNuke.UI.WebControls.SolPartActions'

We found, that DNN8 eliminated the SolarPartActions and the solution was to go the container folder and delete/remove by every container ".ascx" file used in the webpage the following lines:

<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ACTIONS" Src="~/Admin/Containers/SolPartActions.ascx" %>
<dnn:ACTIONS runat="server" id="dnnACTIONS" />
<%@ Register TagPrefix="dnn" TagName="ACTIONBUTTON" Src="~/Admin/Containers/ActionButton.ascx" %>
<dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON3" CommandName="PrintModule.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="False" />
<dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON3" CommandName="PrintModule.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="False" />
<dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON2" CommandName="SyndicateModule.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="False" />
<dnn:ACTIONBUTTON runat="server" id="dnnACTIONBUTTON4" CommandName="ModuleSettings.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="False" />
That worked for us great and the skin inclusive the containers loaded normally.

Total: 0 Comment(s)

MASAT PËR SIGURINË E RRJETIT DHE SHËRBIMIT                                                                                                                     Tiranë: 10. 01. 2021

 

PAJISJET DHE SIGURIA E SISTEMIT

Kompania ITirana Shpk është e fokusuar në mbrojtjen e të dhënave dhe interesave të përdoruesve të shërbimeve të kontraktuara nga ana e saj. ITirana ofron impenjimin nga ana e saj për implementimin dhe sigurinë sa më të lartë në ruajtjen e këtyre informacioneve në mënyrë që:

  1. Te sigurojë që të dhënat personale të përdoruesve të jenë të aksesueshme vetëm nga personeli i autorizuar për qëllime ligjore të autorizuara. Ne kompanine ITirana SHPK keto te dhena ruhen dhe vetem nje pjese shume e vogel e personelit te autorizuar ka akses perdorimi per qellime ligjore kontraktule.
  2. të mbrojnë të dhënat personale të ruajtura ose të transmetuara nga aksidentet apo nga shkatërrimi i kundërligjshëm, humbja ose ndryshimi aksidental dhe ruajtja, përpunimi, aksesi apo zbilimi i paautorizuar ose i jashtëligjshëm. Te dhenat e perdoruesve te sherbimeve te kompanise jane ruajtur dhe jane bere backup per te minimizuar humbjen dhe rrjedhjen e infromacionit.
  3. të sigurojnë implementimin e politikave të sigurisë, lidhur me përpunimin e të dhënave personale.

Kompania ITirana zbaton sigurine e saj logjike dhe fizike per te gjitha informacionet bazuar ne rregulloret e AKEP. Kompania ITirana ka te instaluar ne rrjetin e saj Firewall per te mbrojtur rrjetin e saj te brendshem nga sulmet e jashtme nga internetit si dhe nga rrjedhja e infrormacionit ne internet. Kompania ITirana ka te instaluar ne infrastrukturen e saj Core Cisco Router 7600 i cili ka module shtese per filtrimin e trafikut sulmeve nga jashte.Per te gjithe klientet e kompanise ITirana aplikohet siguria ne cdo VLAN te dedikuar ne rastin e sherbimit transmetimit te te dhenave si dhe ne rastin e sherbimit internet, siguria ne VLAN e dedikuar dhe IP Addrese per secilin klient me vete. Konfigurimi i sherbimit per cdo klient te kompanise, sherbim transemtimi te dhena, sherbim i dedikuar ne internet, hostim mail dhe web ka proceduren e vete te sigurise fizike dhe logjike per mbrojtjen e informaionit. Siguria fizike ka te beje me sigurimin e pajisjeve te kompanise qe te mos aksesohen nga palet e treta, fikje per te githa portat e paperdorura si dhe etiketimi me emrin e perdouesit.

Lexo më shumë

Ju lutem gjeni me poshtë Treguesit e Cilësisë së shërbimit: