en-USsq-AL
en-USsq-AL
  • Accelerate your Business Growth
    by using a leading Cloud Platform
    Powered by OpenStack®, the Industry Leading Open Source Technology!
    GET QUOTE

A FLEXIBLE & OPEN PLATFORM

Computing Services, Full Virtualization of Servers, Storage, Databases and Networks,
open Frameworks for Software Development, and much more...

EXPLORE OUR CLOUD PLATFORM

OUR CLOUD COMPUTING STACK OFFERING


Power Infrastructure
V-Computing & Networking (IaaS)

Power Storage
Openstack Swift & Cinder (STaaS)

Power Platforms
Development Frameworks (PaaS)

Power Software
Application & Database (SaaS)


We make it easy for your IT professionals & developers to manage their resources by providing a friendly browser-based dashboard.

Start your 15-day free cloud trial!


YOUR BENEFITS USING OUR CLOUD

LOWER COST

Distribute your computing resources to applications as needed

MINIMIZIME CAP-EX

Reduce capital expense for building own server & network infrastructure

SCALE AS YOU GROW

Add CPU, RAM, Storage capacity and V-Nets instantly and just as needed

GUARANTEED STABILITY & SAFETY

Dedicated and isolated resources

DISASTER RECOVERY

Use of our infrastructure and expertise.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

No need to think about energy consumption


Using our Cloud solutions will help you improve customer services and
discover new business opportunities.


OUR CLOUD COMPUTING DEPLOYMENT MODELS


PRIVATE CLOUD

Your datacenter or ours

PUBLIC CLOUD

Our high performance servers

HYBRID CLOUD

Allocate your resources where needed

T-BOX

Your enterprise platform

MASAT PËR SIGURINË E RRJETIT DHE SHËRBIMIT                                                                                                                     Tiranë: 10. 01. 2021

 

PAJISJET DHE SIGURIA E SISTEMIT

Kompania ITirana Shpk është e fokusuar në mbrojtjen e të dhënave dhe interesave të përdoruesve të shërbimeve të kontraktuara nga ana e saj. ITirana ofron impenjimin nga ana e saj për implementimin dhe sigurinë sa më të lartë në ruajtjen e këtyre informacioneve në mënyrë që:

  1. Te sigurojë që të dhënat personale të përdoruesve të jenë të aksesueshme vetëm nga personeli i autorizuar për qëllime ligjore të autorizuara. Ne kompanine ITirana SHPK keto te dhena ruhen dhe vetem nje pjese shume e vogel e personelit te autorizuar ka akses perdorimi per qellime ligjore kontraktule.
  2. të mbrojnë të dhënat personale të ruajtura ose të transmetuara nga aksidentet apo nga shkatërrimi i kundërligjshëm, humbja ose ndryshimi aksidental dhe ruajtja, përpunimi, aksesi apo zbilimi i paautorizuar ose i jashtëligjshëm. Te dhenat e perdoruesve te sherbimeve te kompanise jane ruajtur dhe jane bere backup per te minimizuar humbjen dhe rrjedhjen e infromacionit.
  3. të sigurojnë implementimin e politikave të sigurisë, lidhur me përpunimin e të dhënave personale.

Kompania ITirana zbaton sigurine e saj logjike dhe fizike per te gjitha informacionet bazuar ne rregulloret e AKEP. Kompania ITirana ka te instaluar ne rrjetin e saj Firewall per te mbrojtur rrjetin e saj te brendshem nga sulmet e jashtme nga internetit si dhe nga rrjedhja e infrormacionit ne internet. Kompania ITirana ka te instaluar ne infrastrukturen e saj Core Cisco Router 7600 i cili ka module shtese per filtrimin e trafikut sulmeve nga jashte.Per te gjithe klientet e kompanise ITirana aplikohet siguria ne cdo VLAN te dedikuar ne rastin e sherbimit transmetimit te te dhenave si dhe ne rastin e sherbimit internet, siguria ne VLAN e dedikuar dhe IP Addrese per secilin klient me vete. Konfigurimi i sherbimit per cdo klient te kompanise, sherbim transemtimi te dhena, sherbim i dedikuar ne internet, hostim mail dhe web ka proceduren e vete te sigurise fizike dhe logjike per mbrojtjen e informaionit. Siguria fizike ka te beje me sigurimin e pajisjeve te kompanise qe te mos aksesohen nga palet e treta, fikje per te githa portat e paperdorura si dhe etiketimi me emrin e perdouesit.

Lexo më shumë

Ju lutem gjeni me poshtë Treguesit e Cilësisë së shërbimit:


OUR CLOUD SERVICES

POWER COMPUTING
◦ Virtual Machines
◦ Dedicated Servers

POWER NETWORKING
◦ Dedicated Internet
◦ Dedicated Firewall
◦ Firewall as a Service
◦ VPN as a Service
◦ DNS as a Service
◦ Load Balancing as a Service

POWER STORAGE 
◦ Block Storage
◦ Object Storage

POWER PLATFORM
◦ ITirana uWin Packages
◦ Development (Django, WordPress etc.)

POWER MANAGED
◦ Managed Security
◦ Managed Backup
◦ Managed IT Operations

POWER SOFTWARE 
◦ Email Systems
◦ Web Applications
◦ Database Systems
◦ HR Systems
◦ Financial Applications


Connect securely to our platform, use modern storage solutions and encryption features,
so your assets stay right where you need them!


Some of our esteemed customers...