• NETWORK ENABLED
  BUSINESS SOLUTIONS
  We partner with you to seamlessly integrate
  communication & technology into your operations.
  Smart business makes for a successful business
  Get in touch dig +short @online

PUT OUR EXPERTISE TO WORK

 

DATA TRANSMISSION

By using our Business Network, you get turnkey network integration services, that ensure high-speed, secure, & reliable transport for large data volumes.

DARK FIBER

By owning or leasing your own fiber, you make the decisions – with our expert guidance – and you maintain control over your opticals.

DEDICATED INTERNET

By being connected on our network your company, your customers and your employees, get where they want, quickly and reliably.

 

CLOUD

By combining our fiber optical infrastructure with our Cloud networks, powered by the OpenStack® services, you get the most secure software-defined networking.

CO-LOCATION

By hosting your services in our Co-Location center, you will get full services spanning Hardware & Software management, maintenance and operating.

MANAGED & PROFESSIONAL

By getting our managed & professional services, you get connected to the expertise you need to effectively manage your network and your IT systems.

GET IN TOUCH WITH US

YOUR BENEFITS WITH US


• Simplicity in selecting the operator for the management of your services.

• Reduced costs through price packages and a single point of access.

• Effectiveness in the union of all of your points in a single one.

• Bandwidth depending on the needs of the service.

• Fully redundant network, that supports all applications, protocols & devices.

• Services from an industry leader through the most sustainable network.

We offer you fast & reliable data management services, complete engineering solutions, maintenance of communication networks & prompt response time!

OUR SERVICES FEATURES


• Professional Services support for all aspects of optical network construction.

• Multi-conduit, high-fiber-count infrastructure available as leased fiber.

• High Speed Internet Provider with High Quality and High Capacity

• Power Computing, Storage, Networking & Platform Services

• Service provided with Telco tekchnology standarts

• By connecting an unlimited number of nodes into a single communication infrastructure.

Some of our esteemed customers...ITirana® | YOUR ONE STOP SHOP COMMUNICATION SERVICE PROVIDER


Response Time (365x24x7):
On-Site Support Tirana (365x24x7):
On-Site Support outside Tirana (365x24x7):
Proactive Monitoring (365x24x7):
Unlimited Support:


15 Minutes
2 Hours
Depends on distance (less than 4 hours)
Active
Active


MASAT PËR SIGURINË E RRJETIT DHE SHËRBIMIT                                                                                                                     Tiranë: 10. 01. 2021

 

PAJISJET DHE SIGURIA E SISTEMIT

Kompania ITirana Shpk është e fokusuar në mbrojtjen e të dhënave dhe interesave të përdoruesve të shërbimeve të kontraktuara nga ana e saj. ITirana ofron impenjimin nga ana e saj për implementimin dhe sigurinë sa më të lartë në ruajtjen e këtyre informacioneve në mënyrë që:

 1. Te sigurojë që të dhënat personale të përdoruesve të jenë të aksesueshme vetëm nga personeli i autorizuar për qëllime ligjore të autorizuara. Ne kompanine ITirana SHPK keto te dhena ruhen dhe vetem nje pjese shume e vogel e personelit te autorizuar ka akses perdorimi per qellime ligjore kontraktule.
 2. të mbrojnë të dhënat personale të ruajtura ose të transmetuara nga aksidentet apo nga shkatërrimi i kundërligjshëm, humbja ose ndryshimi aksidental dhe ruajtja, përpunimi, aksesi apo zbilimi i paautorizuar ose i jashtëligjshëm. Te dhenat e perdoruesve te sherbimeve te kompanise jane ruajtur dhe jane bere backup per te minimizuar humbjen dhe rrjedhjen e infromacionit.
 3. të sigurojnë implementimin e politikave të sigurisë, lidhur me përpunimin e të dhënave personale.

Kompania ITirana zbaton sigurine e saj logjike dhe fizike per te gjitha informacionet bazuar ne rregulloret e AKEP. Kompania ITirana ka te instaluar ne rrjetin e saj Firewall per te mbrojtur rrjetin e saj te brendshem nga sulmet e jashtme nga internetit si dhe nga rrjedhja e infrormacionit ne internet. Kompania ITirana ka te instaluar ne infrastrukturen e saj Core Cisco Router 7600 i cili ka module shtese per filtrimin e trafikut sulmeve nga jashte.Per te gjithe klientet e kompanise ITirana aplikohet siguria ne cdo VLAN te dedikuar ne rastin e sherbimit transmetimit te te dhenave si dhe ne rastin e sherbimit internet, siguria ne VLAN e dedikuar dhe IP Addrese per secilin klient me vete. Konfigurimi i sherbimit per cdo klient te kompanise, sherbim transemtimi te dhena, sherbim i dedikuar ne internet, hostim mail dhe web ka proceduren e vete te sigurise fizike dhe logjike per mbrojtjen e informaionit. Siguria fizike ka te beje me sigurimin e pajisjeve te kompanise qe te mos aksesohen nga palet e treta, fikje per te githa portat e paperdorura si dhe etiketimi me emrin e perdouesit.

Lexo më shumë

Ju lutem gjeni me poshtë Treguesit e Cilësisë së shërbimit: