MASAT PËR SIGURINË E RRJETIT DHE SHËRBIMIT

 

PAJISJET DHE SIGURIA E SISTEMIT

 

Kompania ITirana Shpk është e fokusuar në mbrojtjen e të dhënave dhe interesave të përdoruesve të shërbimeve të kontraktuara nga ana e saj.

ITirana ofron impenjimin nga ana e saj për implementimin dhe sigurinë sa më të lartë në ruajtjen e këtyre informacioneve në mënyrë që:

1. Te sigurojë që të dhënat personale të përdoruesve të jenë të aksesueshme vetëm nga personeli i autorizuar për qëllime ligjore të autorizuara.
Ne kompanine ITirana SHPK keto te dhena ruhen dhe vetem nje pjese shume e vogel e personelit te autorizuar ka akses perdorimi per qellime ligjore kontraktule.
2. Të mbrojnë të dhënat personale të ruajtura ose të transmetuara nga aksidentet apo nga shkatërrimi i kundërligjshëm,
humbja ose ndryshimi aksidental dhe ruajtja, përpunimi, aksesi apo zbilimi i paautorizuar ose i jashtëligjshëm.
Te dhenat e perdoruesve te sherbimeve te kompanise jane ruajtur dhe jane bere backup per te minimizuar humbjen dhe rrjedhjen e infromacionit.
3. Të sigurojnë implementimin e politikave të sigurisë, lidhur me përpunimin e të dhënave personale.

Kompania ITirana zbaton sigurine e saj logjike dhe fizike per te gjitha informacionet bazuar ne rregulloret e AKEP. Kompania
ITirana ka te instaluar ne rrjetin e saj Firewall per te mbrojtur rrjetin e saj te brendshem nga sulmet e jashtme nga internetit si dhe nga rrjedhja e infrormacionit ne internet.
Kompania ITirana ka te instaluar ne infrastrukturen e saj Core Cisco Router 7600 i cili ka module shtese per filtrimin e trafikut sulmeve nga jashte.
Per te gjithe klientet e kompanise ITirana aplikohet siguria ne cdo VLAN te dedikuar ne rastin e sherbimit transmetimit te te dhenave si dhe ne rastin e sherbimit internet,
siguria ne VLAN e dedikuar dhe IP Addrese per secilin klient me vete.
Konfigurimi i sherbimit per cdo klient te kompanise, sherbim transemtimi te dhena, sherbim i dedikuar ne internet,
hostim mail dhe web ka proceduren e vete te sigurise fizike dhe logjike per mbrojtjen e informaionit.
Siguria fizike ka te beje me sigurimin e pajisjeve te kompanise qe te mos aksesohen nga palet e treta, fikje per te githa portat e paperdorura si dhe etiketimi me emrin e perdouesit.

 

Lexo më shumë

 

Ju lutem gjeni me poshtë Treguesit e Cilësisë së Shërbimit (2020 - 2023):

 

A Certified Service Provider

Our Customers are good informed and their expectations & requirements are growing. 
To keep up, we offer a commitment to Quality of Service Delivery and Information Security.

To operate conform international standards, we've implemented an Information Technology-Service Management ISO/IEC 20000-1:2011,
an Quality Management System EN-ISO-9001:2015 and an Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013, which ensure the
incorporation of Core Standards in Safety and Quality for Information Technology & Communication Services.