COMMITTED TO QUALITY OF SERVICE DELIVERY

 

CHECK YOUR TICKETS WITH US

CHECK YOUR CONNECTIONS

CHECK OUR SPEED

GET IN TOUCH WITH US

Our Quality of Services Set

 

Quality of Service [QoS] is the set of techniques used to manage your network resources. Internet Service Providers [ISP] networks must provide secure, predictable, measurable, and guaranteed services. Achieving the required Quality of Service (QoS) by managing the jitters, bandwidth, delay and packet loss parameters on a network is the secret to a successful business solution. ITirana offers its commitment to Quality of Service Delivery. In this section you'll find some useful links and documents in regards to our quality of service set:

OUR SUPPORT CONTACT

 
 

CONTROL PANELS

 

Services Panel:
Cloud Panel:
Ticket Panel:
Connection Panel:

EMAIL US

 

Support Team:
Sales Team:
Finance Team:
IT Team:

support@itirana.com
sales@itirana.com
finance@itirana.com
it@itirana.com

CALL US

 

Land line:
Telefax:
Mobile:

+355 42 27 49 96
+355 42 27 49 96
+355 69 40 55 115
+355 67 40 55 115

MASAT PËR SIGURINË E RRJETIT DHE SHËRBIMIT                                                                                                                     Tiranë: 10. 01. 2021

 

PAJISJET DHE SIGURIA E SISTEMIT

Kompania ITirana Shpk është e fokusuar në mbrojtjen e të dhënave dhe interesave të përdoruesve të shërbimeve të kontraktuara nga ana e saj. ITirana ofron impenjimin nga ana e saj për implementimin dhe sigurinë sa më të lartë në ruajtjen e këtyre informacioneve në mënyrë që:

  1. Te sigurojë që të dhënat personale të përdoruesve të jenë të aksesueshme vetëm nga personeli i autorizuar për qëllime ligjore të autorizuara. Ne kompanine ITirana SHPK keto te dhena ruhen dhe vetem nje pjese shume e vogel e personelit te autorizuar ka akses perdorimi per qellime ligjore kontraktule.
  2. të mbrojnë të dhënat personale të ruajtura ose të transmetuara nga aksidentet apo nga shkatërrimi i kundërligjshëm, humbja ose ndryshimi aksidental dhe ruajtja, përpunimi, aksesi apo zbilimi i paautorizuar ose i jashtëligjshëm. Te dhenat e perdoruesve te sherbimeve te kompanise jane ruajtur dhe jane bere backup per te minimizuar humbjen dhe rrjedhjen e infromacionit.
  3. të sigurojnë implementimin e politikave të sigurisë, lidhur me përpunimin e të dhënave personale.

Kompania ITirana zbaton sigurine e saj logjike dhe fizike per te gjitha informacionet bazuar ne rregulloret e AKEP. Kompania ITirana ka te instaluar ne rrjetin e saj Firewall per te mbrojtur rrjetin e saj te brendshem nga sulmet e jashtme nga internetit si dhe nga rrjedhja e infrormacionit ne internet. Kompania ITirana ka te instaluar ne infrastrukturen e saj Core Cisco Router 7600 i cili ka module shtese per filtrimin e trafikut sulmeve nga jashte.Per te gjithe klientet e kompanise ITirana aplikohet siguria ne cdo VLAN te dedikuar ne rastin e sherbimit transmetimit te te dhenave si dhe ne rastin e sherbimit internet, siguria ne VLAN e dedikuar dhe IP Addrese per secilin klient me vete. Konfigurimi i sherbimit per cdo klient te kompanise, sherbim transemtimi te dhena, sherbim i dedikuar ne internet, hostim mail dhe web ka proceduren e vete te sigurise fizike dhe logjike per mbrojtjen e informaionit. Siguria fizike ka te beje me sigurimin e pajisjeve te kompanise qe te mos aksesohen nga palet e treta, fikje per te githa portat e paperdorura si dhe etiketimi me emrin e perdouesit.

Lexo më shumë

Ju lutem gjeni me poshtë Treguesit e Cilësisë së shërbimit:

Some of our esteemed customers...ITirana® | YOUR ONE STOP SHOP COMMUNICATION SERVICE PROVIDER


Response Time (365x24x7):
On-Site Support Tirana (365x24x7):
On-Site Support outside Tirana (365x24x7):
Proactive Monitoring (365x24x7):
Unlimited Support:


15 Minutes
2 Hours
Depends on distance (less than 4 hours)
Active
Active