MAXIMIZE PERFORMANCE & DELIVERY OF YOUR APPS

Host virtual desktops & applications on combined Linux & Windows platforms, and deliver them to your employees & customers, integrated, on-demand, and seamlessly to any device.

View our Standard Packages

uVDI FEATURES


• Work from anywhere, anytime

• Ensure data compliance

• Personalized shared desktops

• Work on a familiar desktop environment

• Centralized management of complex apps

• Centralized support for remote offices


Fully featured web console to configure & monitor servers, users and applications.

ITirana uVDI solution helps you

Protect your data compliance
Increase security & safety of your apps
Centralize your IT Management
Scale your apps in a flexible environment
Reduce hardware CAPEX
Maximize competitive advantages

Easy to use wizard to deliver simple publishing of applications & desktops.

uVDI BENEFITS


• Personalized & On-Demand

• Seamless User Experience

• High Performance & Scalability

• Platform Indipendent

PERSONALIZED & ON-DEMAND


Feature rich & flexible, designed for performance & scalability
with an easy-to-use seamless user experience.

From single line-of-business applications to rich application set,
different users have different requirements.

Personalized, shared desktops & applications on-demand,
integrated and seamlessly delivered to any device.

From any Java or HTML5 enabled web browser to thin clients,
Raspberry Pi or any mobile device based on iOS or Android.

ITirana VDI Standard Apps

Meet your demands around mobility, security, and workplace flexibility.
GO VDI WITH US

MASAT PËR SIGURINË E RRJETIT DHE SHËRBIMIT                                                                                                                     Tiranë: 10. 01. 2021

 

PAJISJET DHE SIGURIA E SISTEMIT

Kompania ITirana Shpk është e fokusuar në mbrojtjen e të dhënave dhe interesave të përdoruesve të shërbimeve të kontraktuara nga ana e saj. ITirana ofron impenjimin nga ana e saj për implementimin dhe sigurinë sa më të lartë në ruajtjen e këtyre informacioneve në mënyrë që:

  1. Te sigurojë që të dhënat personale të përdoruesve të jenë të aksesueshme vetëm nga personeli i autorizuar për qëllime ligjore të autorizuara. Ne kompanine ITirana SHPK keto te dhena ruhen dhe vetem nje pjese shume e vogel e personelit te autorizuar ka akses perdorimi per qellime ligjore kontraktule.
  2. të mbrojnë të dhënat personale të ruajtura ose të transmetuara nga aksidentet apo nga shkatërrimi i kundërligjshëm, humbja ose ndryshimi aksidental dhe ruajtja, përpunimi, aksesi apo zbilimi i paautorizuar ose i jashtëligjshëm. Te dhenat e perdoruesve te sherbimeve te kompanise jane ruajtur dhe jane bere backup per te minimizuar humbjen dhe rrjedhjen e infromacionit.
  3. të sigurojnë implementimin e politikave të sigurisë, lidhur me përpunimin e të dhënave personale.

Kompania ITirana zbaton sigurine e saj logjike dhe fizike per te gjitha informacionet bazuar ne rregulloret e AKEP. Kompania ITirana ka te instaluar ne rrjetin e saj Firewall per te mbrojtur rrjetin e saj te brendshem nga sulmet e jashtme nga internetit si dhe nga rrjedhja e infrormacionit ne internet. Kompania ITirana ka te instaluar ne infrastrukturen e saj Core Cisco Router 7600 i cili ka module shtese per filtrimin e trafikut sulmeve nga jashte.Per te gjithe klientet e kompanise ITirana aplikohet siguria ne cdo VLAN te dedikuar ne rastin e sherbimit transmetimit te te dhenave si dhe ne rastin e sherbimit internet, siguria ne VLAN e dedikuar dhe IP Addrese per secilin klient me vete. Konfigurimi i sherbimit per cdo klient te kompanise, sherbim transemtimi te dhena, sherbim i dedikuar ne internet, hostim mail dhe web ka proceduren e vete te sigurise fizike dhe logjike per mbrojtjen e informaionit. Siguria fizike ka te beje me sigurimin e pajisjeve te kompanise qe te mos aksesohen nga palet e treta, fikje per te githa portat e paperdorura si dhe etiketimi me emrin e perdouesit.

Lexo më shumë

Ju lutem gjeni me poshtë Treguesit e Cilësisë së shërbimit:

Some of our esteemed customers...